Suomen Esperantoliitto ry

Suomen Esperantoliitto ry – Esperanto-asocio de Finnlando
Etusivu Uutiset Tapahtumat Kauppa Liitto

Suomen Esperantoliiton jäsenjärjestöt

/!\ Vaihda sähköpostiosoitteissa sana ĈE → ”@” ja sana PUNKTO → ”.” sekä poista tyhjät välit.

Helsinki

Helsingin esperantoseura / Esperanto-klubo de Helsinki
Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 HELSINKI
s-posti: <esperanto ĈE bastu PUNKTO net> (Sakari Kauppinen)

Iisalmi

Iisalmen Esperantoklubi / Esperantoklubo de Iisalmi
(Onni Kauppinen), Uudispihantie 298, 74100 IISALMI
s-posti: <onni PUNKTO kuappinen ĈE gmail PUNKTO com>
✆ 0500 813 530

Jyväskylä

Jyväskylän Esperantokerho / Esperantoklubo de Jyväskylä
(Kimmo Hannula)
✆ 044 9534 454
s-posti: <kimmo PUNKTO hannula ĈE creavit PUNKTO fi>

Oulu

Oulun esperantoseura / Esperanto-societo de Oulu ry
(Aini Vääräniemi), Vääräjärventie 26 A, 93590 VANHALA
s-posti: <aini PUNKTO esp ĈE hotmail PUNKTO com>

Salo

Salon Esperantoseura / Esperantoklubo de Salo
(Matti Wallius), Eräpolku 1, 25130 MUURLA
s-posti: <matti PUNKTO wallius ĈE ebaana PUNKTO net>

Tampere

Esperantoseura Antaŭen r.y. / Esperanto-societo Antaŭen
Satakunnankatu 30 C 6, 33210 TAMPERE

Turku

Turun Esperanto-yhdistys ry. / Esperanto-societo en Turku
(Tiina Oittinen), Puutarhakatu 26 A 11, 20100 TURKU.
s-posti: <tiina PUNKTO oittinen ĈE pp PUNKTO inet PUNKTO fi>

Muut paikkakunnat

Alla mainituillla paikkakunnilla on aktiivisia esperantonharrastajaryhmiä.

Hämeenlinna

Opinto- ja kulttuuripiiri Hämeenlinnassa
Marjatta NIEMI
s-posti: <marjatta PUNKTO laimani ĈE gmail PUNKTO com>
✆ 050 5678 690

Kouvola

Esperantorondo de Kouvola
Kerttu RITA
s-posti: <kerttu PUNKTO rita ĈE pp PUNKTO inet PUNKTO fi>
✆ 050 5468 525

Lahti

Esperantoklubo de Lahti
(Börje Eriksson), Kulmakatu 10 A 6, 15140 Lahti
✆ 040 7793 487
s-posti: <bovoeo73 ĈE gmail PUNKTO com>

Mariehamn (Ahvenanmaa)

(Anna Ritamäki-Sjöstrand)
s-posti: <anna PUNKTO ritamaki ĈE kolumbus PUNKTO fi>

Pori

Satakunnan Esperanto-talo tarjoaa yöpymistä, ks. Pasporta Servo: Robert Bogenschneider, Paula Niinikorpi, SED, Rusthollintie 6 as. 10, 28430 PORI.

Porvoo

Reino URALA (<reino PUNKTO urala ĈE gmail PUNKTO com>)

Rauma

Studrondo en Rauma
(Tuomo Grundström), Anundilankatu 3, 26100 RAUMA
s-posti: <tuomo PUNKTO grundstrom ĈE googlemail PUNKTO com>

Rovaniemi

Rovaniemen esperantoryhmä / Esperanto-grupo de Rovaniemi
s-posti: <pekka PUNKTO valimaki ĈE rovaniemi PUNKTO fi> (Pekka Välimäki)

Muut

Paikkakuntien yhteyshenkilöistä saa tietoa myös Suomen Esperantoliitolta. Aktiivisia harrastajia on edellä mainittujen lisäksi mm. Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä ja Taivalkoskella.

Suomen opettajien esperantoyhdistys ry

Suomen opettajien esperantoyhdistys / Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj (ELFI)
(Sylvia Hämäläinen), F.E. Sillanpään katu 2 C 46, 33230 TAMPERE
s-posti: <sylvia PUNKTO h ĈE kolumbus PUNKTO fi>
✆ 050 3214 313. Tilinumero: FI08 4450 2320 0836 06

Näkövammaisten esperantoyhdistys Steleto

Näkövammaisten esperantoyhdistys Steleto
(Ritva Sabelli), Pietarinkatu 10 D 27, 00140 HELSINKI
s-posti: <steleto ĈE pp PUNKTO inet PUNKTO fi>
✆ (09) 660 651

Suomen nuorten Esperantoliitto (FEJO)

Suomen nuorten Esperantoliitto ry / Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)
Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 HELSINKI
s-posti: <fejo ĈE esperanto PUNKTO fi>. Tilinumero: FI83 5630 0020 2136 06

 

Kopirajto 2011– Esperanto-Asocio de Finnlando