Programo

Aŭtunaj Tagoj 9.–10.9.2017

Loko: Eräkeskus Metsäkyläntie, Tammela

VENDREDO 8.9.2017
14.00 Esperantokurso por ripetantoj, gvidas
 Sylvia Hämäläinen. Vespere komuna manĝo
 kaj vesperumo.
Loko: Eräkeskus Metsäkouluntie.

SABATO 9.9.2017
9.30–11.30 Alveno per publikaj busoj en Forssa 
kaj transportoj de tie al Eräkeskus Metsä
kouluntie. 
Enloĝiĝo.
12.00–13.00 Lunĉo.
13.00 Malfermo kaj prezentado de la ejo.
13.30 Ekskursa vagado en la naturo de la najbara
 arbaro, ĉiu laŭ siaj fortoj.
15.00 Komuna ludado ekstere kun diversaj
 ludiloj (ekz. mölkky). Alternative: Saŭnajogo 
(aparta pago).
17.30 Vespermanĝo.
19.00–21.00 Prelego Naturo – fonto de bona
 sano (Arja Kuhanen). Libera kunestado.
 Saŭno.

DIMANĈO 10.9.2017
8.00–9.00 Matenmanĝo.

9.00 Ekveturo per propraj aŭtoj al la bieno Korteniemi.
9.30–11.30 Konatiĝo kun la bieno, kun loka 
ĉiĉerono.
11.30–13.30 Reen al Eräkeskus, tie lunĉo.
13.30 Ekveturo per propraj aŭtoj al naturcentro
 Hämeen luontokeskus.
14.00–14.30 Prezentado de la naturcentro.
14.30 Kafo kaj fermo de la Tagoj. Poste ebleco 
konatiĝi memstare pli en la naturcentro.
 Transportoj al Forssa laŭ interkonsento.

Aliĝinformoj

Aliĝu tiel, ke vi sendos aŭ per poŝto la apudan aliĝilon al la oficejo de EAF aŭ retpoŝte al la adreso eafmendoj(at)esperanto.fi. Krome pagu la
koncernajn pagojn al la konto de EAF. Memoru uzi referencnumeron sen indiki la temon de la pago. Notu, ke nura pago ne sufiĉas, ni atendas viajn informojn, prefere per retpoŝto. Ĉi-foje tre gravas scii, kiam vi venos kaj ĉu vi pretas vetu- rigi aliajn per via aŭto. Antaŭdankon!

Kun viaj eventualaj demandoj kaj deziroj, bonvolu turni vin al Paula Niinikorpi (manĝoj, ejoj, tranoktoj en Eräkeskus) aŭ al Tiina Oittinen (transportoj, ĝeneralaĵoj). De Arja Kuhanen vi povos demandi pri lokaj aferoj (distancoj, itineroj ktp). Pagojn sekvas la kasisto Tiina Kosunen. Ĉiuj estas funkciuloj de EAF kaj vi trovas la kontaktoinformojn sur la pago 2 de Esperantolehti.

Pri la enhavo de la esperantokurso vi povas demandi de Sylvia Hämäläinen, kies informoj estas sur la antaŭlasta paĝo.

BONVENON!