Vintraj Tagoj

Esperanto-Asocio de Finnlando organizas ĉiujare Vintrajn Tagojn en februaro aŭ marto kaj Aŭtunajn Tagojn en septembro aŭ oktobro. Dum Vintraj Tagoj okazos ankaŭ la laŭstatuta jarkunveno de la asocio.

Vintraj Tagoj kaj trejnseminario en Lahtio 15.–17.3.2019

Kunvenejo: gastejo Opiston Kunkku (adreso: Harjukatu 46, Lahti)

Programo

(ŝanĝoj eblas)
VENDREDO 15.3.2019
14.00– Alveno al Lahti laŭ propra horaro. Enloĝiĝo en la gastejo Opiston Kunkku eblas ekde la 14-a. Akceptejo malferma. Pri parklokoj informiĝu antaŭe.
16.00–18.00 Jarkunveno de ELFI je la 16.00 en kunvenejo de la gastejo. Kunvenoj de LKK kaj EAF-estraro laŭ interkonsento.Malfermo de Vintraj Tagoj kaj trejnseminario. Vespermanĝo kaj libera kunestado.

SABATO 16.3.2019
08.00–09.00 Matenmanĝo.
09.30–12.30 Trejnseminario: enkonduko kaj prezentoj de la LKK-anoj pri siaj laborkampoj. Praktikaj ekzercoj por volontulaj laboroj. Laŭbezone laborgrupoj.
12.30–14.00 Lunĉo.
14.30–16.30 Jarkunveno de EAF (komence kontrolo de rajtigiloj).
17.00–17.30 Kafo.
17.30–18.45 Trejnseminario daŭras en laborgrupoj.
19.00–21.00 Vespermanĝo.

DIMANĈO 17.3.2019
08.00–09.00 Matenmanĝo.
09.00–12.00 Konkludo de trejnseminario kaj rezultoj de la laborgrupoj.
12.00–13.00 Lunĉo.
13.00–15.30 Piedirante kune al Mastola, radia-televida muzeo. En la muzeo ĉiĉeronita rondirado kaj poste ebleco mem konatiĝi kun la muzeaj objektoj (adreso: Radiomäenkatu 37). Fermo de la Tagoj ĉe la muzeo.
16.00– Bonan hejmenvojaĝon!

Aliĝinformoj

Aliĝu sendante viajn informojn retpoŝte al la adreso eafmendoj[ĉe]esperanto.fi. Ni preferas la aliĝon rete, sed eblas ankaŭ sendi la aliĝilon al la oficejo de EAF per poŝto. Krome pagu la koncernajn pagojn al la konto de EAF. Memoru uzi referencnumeron sen indiki temon de la pago. Notu, ke nura pago ne sufiĉas, ni atendas viajn informojn pri alveno, tranoktado, dietojn ktp, ankaŭ ilin prefere sendu per retpoŝto. Tre gravas scii, kiam vi venos kaj kun kiu(j) vi deziras dividi la ĉambron.

Kun viaj eventualaj demandoj kaj deziroj, bonvolu turni vin al
• Tuomo Grundström (jarkunvenaj aferoj),
• Tiina Oittinen (kunvenejo, manĝoj, tranoktoj),
• de Börje Eriksson vi povos demandi pri lokaj aferoj (distancoj, itineroj ktp),
• pagojn sekvas la kasisto Tiina Kosunen.
Ĉiuj estas funkciuloj de EAF kaj vi trovas la kontaktoinformojn sur la pago 2 de Esperantolehti kaj ĉi tie sur la paĝo Estraro.

Se pro iu kialo okazos ŝanĝoj en viaj planoj, informu la kontaktulojn per telefono aŭ retpoŝte, bonvolu ne lasi scion en la oficeja telefonrespondilo.

Pliaj informoj pri la Tagoj aperos en Esperantolehti 1/2019 kaj ĉi tie sur la retpaĝoj.

Bonvenon!
Estraro