Vintraj Tagoj

Esperanto-Asocio de Finnlando organizas ĉiujare Vintrajn Tagojn en februaro aŭ marto kaj Aŭtunajn Tagojn en septembro aŭ oktobro. Dum Vintraj Tagoj okazos ankaŭ la laŭstatuta jarkunveno de la asocio.

Vintraj Tagoj en Seinäjoki 13.–15.3.2020

Temo: Kongresaj memoroj kaj estontaj planoj
Kunvenejo
: Hotelo-Restoracio Alma, Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki

Programo

(ŝanĝoj eblas!)
VENDREDO 13.3.2020
12.30–19.00 Alveno al Seinäjoki laŭ propraj horaroj. Logiĝo en la hotelo.
15.00–17.00 Gazetara konferenco eble kun kurseto Finna eksprese.
18.30 Vespermanĝo laŭ mendoj (vidu aliĝilon) en restoracio Alma.

SABATO 14.3.2020
8.00–10.00 Matenmanĝo en la hotelo (por tranoktantoj).
9.30–11.00 Jarkunveno de ELFI je la 9.00 en kunvenejo de la hotelo.
11.00–12.00 Filmo: La alumentfabrika knabino (Tulitikkutehtaan tyttö).
10.00–12.30 Akceptejo malferma en la aŭlo de la hotela kunvenejo (paŭzo dum la filmo).
12.30–13.30 Lunĉo en la hotela restoracio (memserva tablo).
13.30–15.30 Malfermo de la Tagoj. Prelegoj (eble publikaj) kaj aliaj memoroj pri la Universala Kongreso.
15.45–16.00 Kafo/teo.
16.00–18.00 Jarkunveno de EAF (komence kontrolo de rajtigiloj). Kunvenejo de la hotelo.
18.15–19.45 Filmo: La viro sen pacinteco (Mies vailla menneisyttä). Libroservo.
20.00–21.30 Vespermanĝo en restoracio de la hotelo laŭ mendoj (vidu aliĝilon).

DIMANĈO 15.3.2020
8.00–9.30 Matenmanĝo en la hotelo (por tranoktantoj).
9.30–12.00 Piedirado al Aalto-centro kaj ĉiĉeronita vizito tie.
12.00–13.30 Lunĉo en restoracio Alma. Fermo de la Tagoj.
Bonan hejmvojaĝon!

Aliĝinformoj

Aliĝu sendante viajn informojn retpoŝte al la adreso eafmendoj[ĉe]esperanto.fi. Ni preferas la aliĝon rete, sed eblas ankaŭ sendi per poŝto la apudan aliĝilon al la oficejo de EAF. Krome pagu la koncernajn pagojn al la konto de EAF. Memoru uzi referencnumeron sen indikante temon de la pago. Notu, ke nura pago ne sufiĉas, ni atendas viajn informojn, prefere per retpoŝto.

Gravus scii kiam kaj kiel vi alvenos al Seinäjoki kaj kun kiuj vi deziras dividi la ĉambron. Por la manĝoj ni dezirus scii pri viaj eblaj alergioj kaj aliaj dietoj. Lunĉoj ambaŭtage kaj kafo sabate estas inkluzivitaj en la programo. La vespermanĝojn vendrede kaj sabate ni mendos laŭ aliĝoj (vidu aliĝilon). Ni informos pri la menuoj pli proksime.

Vi povas demandi koncernajn aferojn jene: Paula Niinikorpi kaj Tiina Oittinen (tranoktado, manĝoj kaj aliaj programaj aferoj) kaj Tiina Kosunen (monaferojn). Pri oficialaj kunvenoj kaj aliaj asociaj aferoj: prezidanto Tuomo Grundström kaj ĉiuj estrarmembroj de EAF. La kontaktoinformojn de la estrarmembroj de EAF vi trovas sur la pago 2. (bv. vidi ankaŭ la paĝon Estraro. ĉi tiu retejo).

Lastminutajn ŝanĝojn en viaj partoprenplanoj nepre informu retpoŝte aŭ telefone al la kontaktuloj. Pliaj informoj pri la tagoj aperos en Esperantolehti kaj ĉi tiu retejo.

Bonvenon!
Estraro