Vintraj Tagoj

Esperanto-Asocio de Finnlando organizas ĉiujare Vintrajn Tagojn en februaro aŭ marto kaj Aŭtunajn Tagojn en septembro aŭ oktobro. Dum Vintraj Tagoj okazos ankaŭ la laŭstatuta jarkunveno de la asocio.

Vintraj Tagoj, Hyvinkää 17.–18.3.2018

Loko: Hotelli Cumulus City Hyvinkää
Temo. Esperanto kaj Afriko

Programo

VENDREDO 16.3.2018
12.00–18.00 Trejnseminario, vidu apartan alvokon kaj programon ĉe Esperantolehti (n-ro 5/2017, p. 7) kaj aliĝu. – Informiĝu pli ĉe eafsekretario[ĉe]esperanto.fi

SABATO 17.3.2018
10.00–12.00 Jarkunveno de ELFI en kunvenejo de la hotelo (laŭ alvoko).
11.30–12.30 Akceptejo malferma. Lotovendado. Libroservo.
12.00–13.00 Lunĉo en la hotela restoracio (memserva tablo).
13.00–15.30 Malfermo de la Tagoj. Publikaj prelegoj: d-ro Belayne Bekele pri la lingvo amhara (finnlingve), Mohammed Bettahar pri spertoj en la movado (Esperante) kaj Arja Kuhanen (IJK en Togo). Poste diskuto.
15.30–16.00 Kafo/teo. Kahvi/tee.
16.00–18.00 Jarkunveno de EAF (komence kontrolo de rajtigiloj).
18.00–19.30 Prezentado de filmoj kaj fotoj pri eventoj en Afriko (i.a. en IJK). Rakontoj pri la historio de Hyvinkää. Libroservo kaj lotovendado. Libera kunestado. Lotumado fine de la kunestado.
19.30–21.00 Vespermanĝo en restoracio de la hotelo laŭ mendoj (proprakoste).

DIMANĈO 18.3.2018
09.00–09.45 Matenmanĝo en la hotelo (por tranoktantoj).
10.00–11.00 Piedirado gvidata de la lokaj esperantistoj de la hotelo al la muzeo.
11.00–12.30 Gvidata vizito en la Fervoja muzeo de Finnlando.
12.30–14.00 Fermo de la Tagoj ĉe la muzeo. Lunĉo en konvena proksima restoracio proprakoste laŭvole.
14.00– Bonan hejmvojaĝon!

Aliĝinformoj

Vi povas aliĝi aŭ sendante per poŝto la apudan aliĝilon al EAF aŭ retpoŝte al la adreso eafmendoj[ĉe]esperanto.fi kaj pagante la koncernajn pagojn al la konto de EAF. Memoru uzi referencnumeron sen indiki temon de la pago. Bonvolu noti, ke ne sufiĉas nur sendi la pagon al la konto, ĉar ni bezonas krome scii, kiujn programerojn vi partoprenos. Lokojn por la muzea vizito dimanĉe ni rezervos laŭ viaj informoj (kunportu muzean karton, se vi havas tion).

Notu ke por la manĝoj ni dezirus scii pri viaj eblaj alergioj. Lunĉo kaj kafo sabate estas inkluzivitaj en la programo.

La vespermanĝon sabate kaj lunĉon dimanĉe ni mendos laŭ aliĝoj (vidu aliĝilon) kaj informos pri la menuoj pli proksime. Hotelo Cumulus City Hyvinkää ofertos al ni ĉambrojn je speciala prezo, se la mendoj okazos tra EAF. Bonvolu mendi laŭ la aliĝilo.

Vi povas demandi koncernajn aferojn jene:
• oficialaj kunvenoj kaj programaj aferoj: Tuomo Grundström kaj Tiina Oittinen,
• tranoktado kaj manĝoj: Paula Niinikorpi kaj Tiina Oittinen,
• monaferoj: Tiina Kosunen,
• alveno al Hyvinkää kaj pri la urbo: Raita Pyhälä, raita.pyhala[ĉe]gmail.com kaj Sirkka Mattlin, sirkkamattlin[ĉe]gmail.com .

La kontaktoinformojn de funkciuloj de EAF vi trovas sur la paĝo Estraro. Pliaj informoj pri la Tagoj aperos en Esperantolehti (1/2018) kaj sur ĉi tiuj retpaĝoj.

BONVENON!