Esperanton kielen harrastuksella on Jyväskylässä pitkät perinteet. Koko Suomen ensimmäinen esperantoyhdistys perustettiin kaupunkiin jo vuonna 1904 rohdoskauppias Augustinus Laurénin toimesta. Valitettavasti tämän yhdistyksen elinikä jäi varsin lyhyeksi, mutta toiminnan aikana ehdittiin kuitenkin julkaista esperanton kielen oppikirjakin nimeltä Tri L. Zamenhofin kansainvälinen apukieli esperanto. Kielioppi sekä esimerkki- ja harjoituskirja.


Nykyinen esperantokerho on perustettu v. 1963. Silloin esperanton kielen harrastus koko maassa oli varsin vilkasta ja Jyväskylän työväenopiston opintopiireissä oli runsaasti opiskelijoita. Vuodesta 1968 alkaen kerhomme järjesti 30 vuoden ajan viikon mittaisia esperanton kesäkursseja. Kurssit olivat hyvin kansainvälisiä, koska opettajat tulivat lähes aina ulkomailta ja osa kurssilaisistakin saapui Suomen rajojen ulkopuolelta. Kursseihin sisältyi paitsi oppitunteja myös retkiä ja muuta vapaa-ajan ohjelmaa, jolloin voitiin heti käytännössä harjoitella opittuja asioita.


Jyväskylässä ilmestyvän sanomalehti Keskisuomalaisen toimitussihteeri J. E. Leppäkoski (3.11.1901-5.12.1984) on yksi Suomen esperantohistorian merkittävimmistä henkilöistä. Oman työnsä ohella hän on kääntänyt Suomen kansalliseepoksen Kalevalan esperanton kielelle. Leppäkoski toimi myös useita vuosia esperanton kielen opettajana Jyväskylän työväenopistossa ja on yksi nykyisen kerhomme perustajajäsenistä.


 

Esperantoagado en Jyväskylä havas jam longan tradicion. Ĝuste en nia urbo apotekisto Augustinus Laurén fondis la unuan esperantosocieton de Finnlando en la jaro 1904. Bedaŭrinde tiu societo ne longe vivis, tamen ĝi publikigis dum sia agado esperantlingvan lernolibron kun la titolo La internacia helplingvo Esperanto verkita de doktoro L. Zamenhof. Gramatiko, ekzemploj kaj ekzercoj.


La nuna Esperantoklubo estas 45-jara, fondita en la jaro 1963.  En la 60-aj jaroj Esperanto vekis intereson en la tuta lando – ankaŭ en Jyväskylä. En la laborista instituto de Jyväskylä studis tiam ĉiujare dekoj da interesitoj de la lingvo. Same la kluba agado aktivis multflanke. Ek de la jaro 1968 la klubo aranĝis unusemajnajn somerajn esperantokursojn dum 30 jaroj. La kursosemajnoj estis internaciaj, ĉar la instruistoj estis ofte eksterlandanoj same kiel parto de la kursanoj. La programo enhavis krom lingvolernadon ankaŭ ekskursojn kaj diversajn libertempajn programerojn.

Tiam eblis tuj ekzerci la lernitajn aferojn en praktiko.


J. E. Leppäkoski (3.11.1901-5.12.1984), la redakteja sekretario de la gazeto Keskisuomalainen, estas unu el la plej notindaj personoj de la esperantohistorio de Finnlando. Ekster sia profesia laboro li faris grandegan laboron tradukante en Esperanton nian nacian epopeon Kalevala. Krome li instruis Esperanton dum multaj jaroj en la laborista instituto de Jyväskylä kaj estas unu el la fondintoj de la nuna Esperantoklubo.