Kultura Esperanto-Festivalo 2000
17.-23.7.2000
Helsinko
Finnlando


Praktikaj informoj

KEFejo urbocentre

La festivalo okazos en tri apudaj ejoj: Kulturcentro Caisa (prononcu Kajsa, adreso Kaisaniemenkatu 6B kaj Kaisaniemenkatu 13) kaj la lernejo de Kaisaniemi, Kaisaniemen ala-aste (Puutarhakatu 1). La KEFejoj estas facile atingeblaj per publikaj transportiloj (metrostacio Kaisaniemi, tramoj 2, 3B, 3T kaj 6, la fervoja stacio de Helsinki estas je kelkminuta piediro). En la korto de la lernejo estas kelkaj parklokoj por aŭte alvenontaj. Se vi alvenos aviadile, vi atingos la centron plej oportune per la buso de Finnair, kies finhaltejo estas apud la fervoja stacio (apude estas tunelo, kiu kondukos vin al la direkto de Kaisaniemi, post la tunelo daŭrigu rekte ĉ. 200 metrojn kaj vi estos ĉe la lernejo).

Caisa

La akceptejo estos en la lernejo kaj vi ĉiuj estas petataj veni unue tien. Ĝi malfermiĝos lundon 17.7. je la 9-a horo kaj laboros ĝis malfrua vespero. Ĝi estos malfermita ankaŭ poste laŭbezone. Kunportu la konfirmilon, kiun vi ricevis de ni. Kiam la akceptejo/informejo estos fermita, vi trovos deĵoranton en Caisa, Kaisaniemenkatu 6B.

La unua manĝo estos havebla lundon 17.7. je 12.30-14.00 kaj la lasta dimanĉon 23.7. samhore. Inter tiuj tempoj estos servataj ĉiutage matenmanĝo, lunĉo kaj vespermanĝo. Ĉiuj manĝoj estos servataj en Café Exotic, ene de Kulturcentro Caisa, Kaisaniemenkatu 6B, krom kelkaj ekskursoj, kiam vi havos manĝosakon. Por ĉiu manĝo vi ricevos kuponon, kiun vi devas doni al la kelnero. Konservu la kuponojn singarde, ĉar sen kupono vi ne ricevos manĝon.

La programo komenciĝos 17.7. je 14.00 per malfermo kaj ĝi finiĝos per adiaŭa koncerto kaj teatraĵo dimanĉon 23.7. je 14.00-16.00. Estos interesaj programeroj ĝis la fino. Detalan programon vi povas legi ĉi tie.

Kion kunpreni?

Se vi intencas dormi amasloĝeje, kunprenu dormosakon aŭ littukojn kaj laŭ via deziro litkovrilon kaj kusenon. La organizantoj provizos la dormosalonojn nur per matracoj. Julio estas somera monato, sed la vetero en Norda Eŭropo povas esti pli kaprica ol sude. Kunprenu normalajn somerajn vestojn, sed ankaŭ ion pli varman.

En la programo estas planitaj du ekskursoj: saŭnoekskurso al Kiljava 20.7. kaj boata ekskurso al Suomenlinna 22.7. (KEF-teamo ekskursis tien 27.5., fotoj pri tio estas en la retpaĝo Esperanto-klubo de Helsinki). Por la saŭnoekskurso kunportu bankostumon kaj propran bantukon, por la ekskurso al Suomenlinna estas rekomenditaj bonaj ŝuoj.

La kotizo kovras vian loĝadon kaj manĝadon. Kunportu tamen iom da mono por viaj personaj bezonoj, ekz. por trinkaĵoj, kiuj estos aĉeteblaj en la KEFejo. La ĝenerala preznivelo en Finnlando estas iom pli alta ol en meza Eŭropo. Notu ankaŭ, ke en KEF funkcios libroservo, en kiu vi trovos librojn, diskojn, KEF-ĉemizojn ktp.

Notu, ke en Finnlando estas striktaj leĝoj kontraŭ fumado kaj konsumado de alkoholaĵoj en publikaj lokoj. En la kefejoj fumado estas malpermesita. En la korto de la lernejo estos aranĝita loko por fumado. Uzado de drogoj en la festivalejoj signifos tujan finon por la festivalo. Konsu-mado de propraj alkoholaĵoj estas ankaŭ malpermesita, sed en Café exotic estos aĉeteblaj diversaj, ankaŭ alkoholaj trinkaĵoj.

Café Exotic

Cafe Exotic estas kafejo-manĝejo, kiu funkcias en la kulturcentro Caisa. La manĝejon estras Alex Taylor, kostarikano, kiu akceptis la defion prepari por la KEF-partoprenantoj originale malesperantajn, bongustajn, abundajn, diverslandajn pladojn. Alex parolas hispane, finne kaj angle. La kafejo Cafe Exotic estas malfermita por KEF-partoprenantoj de la matenmanĝo ĝis la 3-a matene. Aldone al viaj matenmanĝoj, lunĉoj kaj vespermanĝoj vi povas tie tre favorpreze trinki kafon, manĝeti sandviĉojn aŭ kuketojn, trinki bieron ktp. La specialaĵo de Cafe Exotic estas kolekto da bonegaj fruktosukoj. KEF-teamo varme rekomendas la servojn de Cafe Exotic!

Infanejo malfermita

En KEF funkcias infanejo kun propra programo. La infanejon estras Irmeli Tanskanen, profesie ĉefino de infanĝardeno. Ĝi estas malfermita por la KEF-infanoj sekve - dume la gepatroj povas seninfane ĝui la plenkreskulan programon:

Mardo 18.7
9.30-12.30 kaj 14.00-17.00

Merkredo 19.7
9.30-12.30 kaj 14.00-17.00

Ĵaŭdo 20.7
9.30-12.30

Vendredo 22.7
9.30 -12.30 kaj 14.00-17.00

Sabato 23.7
14.00-17.00

Kromnoktoj en Helsinko?

Bedaŭrinde ne eblas pasigi kromnoktojn en la KEFa amasloĝejo. Se vi deziras tranokti en Helsinko antaŭ aŭ post KEF, kontaktu la aliĝiliston (rete kef2000@esperanto.fi) kaj ni eble trovos por vi iun solvon.

Kiel veturi al Finnlando?

Finnlando situas en Norda Eŭropo. Se mono ne estas problemo al vi, vi povas flugi al Helsinko rekte el multaj eŭropaj ĉefurboj. Se vi venos per trajno aŭ propra aŭtomobilo, vi plej verŝajne transiros la Baltan maron. Nur kun Rusio estas rekta trajna kontakto.

Inter Finnlando kaj Svedio estas pluraj ĉiutagaj ŝipkontaktoj, veturantaj inter Stockholmo kaj Helsinko kaj Stockholmo kaj Turku. La pramŝipoj estas luksaj, tamen la prezoj estas relative favoraj pro forta konkurenco kaj la ebleco vendi sendoganajn varojn (la ŝipoj haltos dumvoje en la Alandaj insuloj, kiuj estas ekster la eŭropunia doganlimo). Estas du konkurantaj linioj (Viking Line kaj Silja Line). Notu ke se vi veturas trajne en Skandinavio, vi ricevos konsiderindan rabaton kombinante tion kun ŝipbileto al Finnlando. Estas rabato ankaŭ al posedantoj de interrail-karto. Demandu pri detaloj ĉe via vojaĝagentejo.

Ankaŭ inter Tallinn kaj Helsinko estas pluraj ĉiutagaj ŝipkontaktoj. La plej rapidaj katamaranaj ŝipoj transiras la Finnan golfon en 1 1/2 horo, normalaj pramŝipoj veturas proks. 3 horojn.

El meza Eŭropo al Finnlando oni povas veturi per aŭtomobilo laŭ du vojoj: aŭ tra Danlando kaj Svedio aŭ tra la Baltaj landoj Litovio, Latvio kaj Estonio. Ambaŭkaze vi devas preni pramŝipon por atingi Finnlandon. Eblas ankaŭ preni pramŝipon en Rostock, sed tio estas la plej multekosta alternativo.

Ligoj

Kulturcentro Caisa
Mapo de Helsinki
Urbo de Helsinki Informoj haveblaj finne, svede, angle, germane

Organizantoj de KEF 2000

FEJO (Finnlanda Esperantista Junulara Organizo)
Esperanto-klubo de Helsinki
Esperanto-Asocio de Finnlando

En la jaro 2000 estas naŭ eŭropaj kulturĉefurboj. Helsinko estas unu el ili.

Kontaktadreso

Kultura Esperanto-Festivalo 2000
Siltasaarenkatu 15 C 65
FIN-00530 Helsinki
Retpoŝto: kef2000@esperanto.fi


KEF 2000   Artistoj   Aliĝilo   Programo

14.06.2000 Sakari Kauppinen