Aliĝilo

Mi aliĝas al la Aŭtunaj Tagoj de EAF 9.–10.9.2017 en Tammela.

Nomo: __________
Adreso: _________
Tel./Ret-adreso: ____

Aliĝkotizo (enhavas transportojn kaj programojn):
• 25 € ĝis 0.8.2017 ____
• 30 € post 10.8.2017 ____

AT-paketo:
1-nokta (9.–10.9.) 79 € ____
2-nokta (8.–10.9.) 129 € ____
(ambaŭ enhavas tranoktojn en 2-litaj ĉambroj kaj manĝojn laŭ la programo)
Saŭnajogo sabate (laŭ antaŭrezervoj) 12 € ____

Transportoj Forssa–Eräkeskus Liesjärvi–Forssa kaj al Korteniemi/Naturcentro
• Mi bezonas transporton (indiku tempojn): _____
• Mi pretas transporti aliajn per mia aŭto: _____

Entute pagenda al la konto de EAF: _________ Pagoj al la konto: FI82 5721 1520 2859 38 OKOYFIHH
Bv. uzi la AT-referencnumeron 4640 (ne skribu aliajn informojn en la pagilo).

Pliaj informoj aŭ deziroj aŭ demandoj, ekz. specialaj dietoj aŭ 1-lita ĉambro (vi povas de- mandi ankaŭ rekte de la kontaktuloj):
______________
______________

Bonvolu sendi la aliĝon al:
Esperanto-Asocio de Finnlando
Siltasaarenkatu 15 C 65
FI-00530 Helsinki

Retaj aliĝoj tra eafmendoj (a) esperanto.fi

BONVENON!