Tiedot

ESPERANTOLEHTI (Esperanta Finnlando, Esperantobladet)
Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja
Perustettu: 1918. Esperantolehti 1989 lähtien. Esperanta Finnlando 1918–23, 1948–53, 1959–1987
ISSN-tunnus: 0787-8206

Julkaisija/Kustantaja:
Suomen Esperantoliitto ry
Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 HELSINKI
eafgazeto (at) esperanto.fi

Vast. toimittaja: Tuomo Grundström
Taitto: Maisan paja, Pori
Painopaikka: Kopio Niini, Tampere
Painosmäärä: 300 kpl

Tilaushinta:
• sisältyy EAF:n jäsenmaksun hintaan
• 25 € /vuosi ei-jäseniltä, lisälehti
• 16 € / vuosi jäsenyhdistysten jäsenille

Ilmoitushinnat:
Ulkopuoliset mainostajat:
• 1/1 sivua 100 €
• 1/2 sivua 60 €
• 1/4 sivua 40 €
Jäsenet:
• 1/1 sivua 50 €
• 1/2 sivua 30 €
• 1/4 sivua 20 €