Säännöt

Esperanto-Asocio de Finnlando, Suomen Esperantoliitto ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
(Muutokset rekisteröity 29.1.1998)

1. Nimi

Yhdistyksen nimi on Esperanto-Asocio de Finnlando, Suomen Esperantoliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on

 • levittää kansainvälistä kieltä esperantoa ja edistää sen käyttöä,
 • toimia kielellisen tasa-arvon puolesta, kansainvälisen viestinnän kieliongelmien ratkaisemiseksi ja edistää kanssakäymistä kansojen välillä sekä
 • lisätä ymmärtämystä ja kunnioitusta muita kulttuureja ja kansoja kohtaan.

3. Toiminta

Tarkoitustaan toteuttaakseen liitto harjoittaa tiedotustoimintaa lehdistön, kirjallisuuden ja muiden tiedotusvälineiden avulla, järjestää opetustoimintaa ja tutkintoja, harjoittaa voittoa tavoittelematonta, toimintaperiaatteisiinsa liittyvää kirjankustannustoimintaa ja myy esperantonkielistä kirjallisuutta sekä jakaa tutkimusapurahoja ja stipendejä, jäsenilleen kuitenkin vain poikkeustapauksessa. Toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi liitto voi myydä tunnusmerkkejä, paperikauppatavaraa, toimia kirja- ja lehtiasiamiehenä sekä osallistua asianomaisella luvalla arpajaisiin tai panna toimeen niitä. Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Liiton vastaanottamasta testamenttilahjoituksesta on ilmoitettava seuraavassa vuosikokouksessa ja siitä on myös tehtävä merkintä kokouksen pöytäkirjaan.

4. Toiminnan perusteet

Liitto on puolueeton kansallisuuteen, kansalliskieleen, etniseen alkuperään, uskontoon ja politiikkaan nähden. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kansainvälisen esperantoliikkeen aatteelliset päämäärät ovat sen toiminnan perusteena.

5. Jäsenet

Liiton jäsenet ovat

 • jäsenyhdistyksiä, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä,
 • henkilöjäseniä, tukijäseniä, jotka ovat yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä, tai
 • kunniajäseniä.

Jäsenyhdistykset, henkilöjäsenet ja tukijäsenet hyväksyy liiton hallitus. Erityisesti ansioituneiden henkilöiden kutsumisesta kunniajäseniksi päättää liiton kokous hallituksen esityksestä.

6. Jäsenen velvollisuudet

Jäsenten on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu. Jäsenyhdistys on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun kustakin jäsenestään. Maksun suuruuden samoin kuin henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous ja tukijäsenen jäsenmaksun liiton hallitus vuodeksi kerrallaan. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän ei maksa jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä.

7. Jäsenen erottaminen

Jos liiton jäsen toimii liiton tarkoitusta vastaan tai on jättänyt täyttämättä velvoituksensa liitolle, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Ennen erottamista jäsenellä on oikeus esittää selitys. Erotetulla on oikeus valittaa päätöksestä liiton kokoukseen hallituksen puheenjohtajalle osoitetulla kirjeellä, joka on esitettävä 40 päivää ennen kokousta. Kokouksen päätös on lopullinen.

8. Äänioikeus

Liiton kokouksissa on henkilöjäsenillä ja kunniajäsenillä kullakin yksi ääni. Jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja valitsemaan liiton kokouksiin yhden tai useampia edustajia ja kunkin yhdistyksen äänimäärä on näissä sama kuin sen maksettujen jäsenten määrä liiton edellisenä toimikautena. Jos useampia edustajia on valittu, tulee valtakirjasta käydä selville, miten äänioikeus on jaettu. Saadakseen käyttää äänioikeuttaan jäsenyhdistyksen on toimitettava jäsenluettelonsa ja maksettava sitä vastaava jäsenmaksu liitolle.

9. Vuosikokous

Liiton vuosikokous pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla tammi-maaliskuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Hallituksen vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto päättyneeltä toimikaudelta
 2. Hallituksen ja muiden toiminnasta vastuullisten vastuuvapauden myöntäminen samalta toimikaudelta
 3. Toimintasuunnitelma alkavaa toimikautta varten
 4. Määrätään henkilöjäsenten ja jäsenyhdistysten jäsenmaksun suuruus ja hyväksytään talousarvio
 5. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä varajäsenten valinta ja varajäsenten sijaantulojärjestyksen määrääminen
 6. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
 7. Muut aloitteet, jotka on esitetty kirjallisesti hallitukselle vähintään 40 päivää ennen kokousta.

10. Toimikausi

Liiton toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Vuosi- ja tilikertomus on esitettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

11. Kokouskutsu

Kutsu liiton kokoukseen on julkaistava vähintään 30 päivää ennen kokousta liiton äänenkannattajassa tai lähetettävä postitse liiton jäsenille.

12. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valittavat kuusi varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Lisäksi valitaan hallitukseen vuosittain kolme varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jos yksi tai useampi hallituksen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, saa vastaava määrä varajäseniä osallistua päätöksentekoon vuosikokouksen määräämässä järjestyksessä. Muuten varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

13. Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14. Sääntöjen muuttaminen

Liiton sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vuosikokouksen sekä toisen, vähintään kaksi kuukautta aikaisemmin tai myöhemmin pidettävän kokouksen yhtäpitävä, 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä tekemä päätös.

15. Yhdistyksen purkaminen

Kun liitto purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Alankomaissa rekisteröidylle Universala Esperanto-Asocio -yhdistykselle, käytettäväksi Suomessa järjestettävää liiton tarkoituksen mukaista toimintaa varten, tai, jos sitä ei silloin olisi olemassa, liiton viimeisen kokouksen päättämällä tavalla käytettäväksi liiton tarkoituksen mukaisesti.

16. Jäsenoikeuksien säilyminen

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.