ELFI

| Johtokunta | Jäsenyys | En Esperanto |

Suomen opettajien esperantoyhdistys ry

Vuonna 1921 perustettu Suomen opettajien esperantoliitto ELFI (Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj) on vuonna 2003 uudistanut nimensä. Suomenkielinen nimi on nyt Suomen opettajien esperantoyhdistys ry ja ruotsiksi käytetään nimeä Lärarnas esperantoförening i Finland rf. Yhdistys kuuluu kansainväliseen opettajien esperantoliittoon ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). ELFI on myös Suomen Esperantoliiton jäsenjärjestö. – ILEI on perustettu 1949 ja se on UNESCOn C-kategorian jäsen. Suomen osastoon kuuluu 19 jäsentä (2018), kansainväliseen liittoon 637 jäsentä (2017) 43 maasta (2018). Kaikki jäsenet eivät ole opettajia, vaan yleisemmin esperanton opetuksen tukijoita.

ILEI järjestää esperantokurssien lisäksi kansainvälisesti normitettuja kielitutkintoja, julkaisee monipuolista oppi- ja AV-materiaalia sekä niin aloitteleville kuin opettajillekin tarkoitettua lehteä – Juna amiko. Lisäksi se julkaisee jäsenlehteä Internacia Pedagogia Revuo (IPR). ILEI pitää myös kalenteria maailman kaikista luotettavista esperantokursseista ja kerää tietoa eri maissa käytettävistä oppikirjoista, -peleistä ja -menetelmistä. Kannattaa tutustua niihin www.edukado.net -sivustolla.

Vuosittain ILEI pitää noin viikon pituisen kansainvälisen kongressin, yleensä samassa maassa, missä esperanton maailmankongressikin pidetään. Suomessa se on järjestetty vuonna 1995. Vuonna 2008 konferenssi pidettiin ensimmäisen kerran kansainvälisenä esperantokokouksena Afrikassa. Tänä vuonna (2018) se oli Madridissa, Espanjassa.

ELFI järjestää näyttelyitä, luentoja, esperanton opetusta ja myös esperanton viikonloppukursseja. ELFI:n tarkoituksena on edistää esperanton opetusta ja käyttöä sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä. Jäsenet saavat 2–3 kertaa vuodessa ilmestyvän tiedotuslehtisen Interligilo. Puheenjohtaja neuvoo mielellään kaikissa esperanton opiskeluun liittyvissä (ks. yhteystiedot).